I. SOSYAL HAKLAR ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ,

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

22-23 EKİM 2009 ANTALYA

 


  SHUS-I-2009-BİLDİRİLER (KİTABIN TÜMÜ)

SEMPOZYUMU AÇIŞ KONUŞMASI:

Mustafa TÜRKEL, TÜRK-İŞ Genel Sekreteri

 Davetli Konuşmacılar: Birinci Oturum

İnsan Hakları Olarak Sosyal Haklar ve Sosyal Haksızlıklar

Prof. Dr. Mesut Gülmez, Emekli Öğretim Üyesi

Sosyal Hakların Ekonomik Açıdan İrdelenmesi

Prof. Dr. İzzettin Önder, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

Dünya Ekonomik Buhranı ve Sosyal Haklar

Prof. Dr. Alpaslan Işıklı, Ankara Üniversitesi SBF

Almanya Birlikler Kurmak: Sosyo-ekolojik Değişim ve Sosyal Haklar Mücadelesi

Prof. Dr. Michael Brie, (Davetli Konuşmacı) Institute for Critical Social Analysis, Rosa Luxemburg Foundation,

 Davetli Konuşmacılar: İkinci Oturum

Sermaye Küreselleşmesinde Kavşak Bir Sektör İlaç Sanayi

Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Türkiye’de Eğitimi Liberalleştirmek: Sosyal Farklılıklar ve Demokrasinin Geleceği

Prof. Dr. Ellen Rosskam, Massachusetts Üniversitesi, ABD

Uzlaşma Siyasetine Karşı Birleşik Ücretliler Mücadelesi İçin Emeği Haritalandırmak

Prof. Dr. Fuat Ercan, Marmara Üniversitesi İİBF

 Davetli Konuşmacılar / Üçüncü Oturum

Sosyal Bir Hak Olarak Sosyal Hizmet

Prof. Dr. Beril Tufan, Hacettepe Üniversitesi İİBF

Sermayenin Küreselleşmesi ve Sosyal Haklar: Kapitalizmin Gelişimi, İşçi Hareketi ve Sosyal Haklar Mücadelesi

Prof. Dr. Berch Berberoğlu, Nevada Üniversitesi, Reno, ABD

Sosyal Haklar ve İnsan Hakları: Sosyal Haklar Olmadan İnsan Hakları Korunabilir mi?

Prof. Dr. Harun Tepe, Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat F.

Medyatik Hayırseverlik ve Muhafazakar Popülizm Kıskacında Sosyal Haklar

Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

PARALEL OTURUMLAR

 Dördüncü Oturum: SOSYAL HAKLARIN TOPLUMSAL İŞLEVLERİ

Rusya’da Kolektif Sosyal Haklar ve Sosyal İşlevleri

Prof. Dr. Ildar Zulkarnay, Rusya Bilimler Akademisi Bölgesel Kalkınma Bölümü Direktörü

Sosyal Hakların Manipülasyonu: Sosyal Haklar Kapitalizmin Hizmetinde mi?

Dr. Umut Omay, İstanbul Üniversitesi İİBF

Sosyal Hakların Analizi

Yrd.Doç.Dr. Ş.Gürçağ Tuna,Tunceli Üniversitesi İİBF

Emeğin Meta Niteliğinin Sınırlandırılması ve Sosyal Haklar

Prof. Dr. Nergis Mütevellioğlu, Akdeniz Üniversitesi İİBF

 Beşinci Oturum: SOSYAL HİZMETLER ve SOSYAL HAKLAR

Ücretli Olmayanların Sendikal Hakları ve Türkiye Uygulaması

Aziz Çelik, Kristal-İş Sendikası

Sosyal Haklar Ve Sosyal Adalet Bağlamında Türkiye’ de Kurumsal Sosyal Hizmetler ve Yardımların Değerlendirilmesi

Yrd.Doç. Dr. Betül Altuntaş, Muğla Üniversites İİBF

Türkiye’de Sosyal Hizmet Sunumunda Yaşanan Dönüşümün Kuramsal ve Politik Çerçevesi

Arş.Gör. Reyhan Atasü Topcuoğlu, Humboldt Üniversitesi

Arş.Gör. Emrah Akbaş, Hacettepe Üniversitesi

Avrupa Birliği Dış Ekonomik İlişkilerinde Temel Sosyal Hakların Korunma ve Teşvik Mekanizmaları

Arş.Gör.Dr. Ulaş Candaş, Akdeniz Üniversitesi İİBF

 Altıncı Oturum: SAĞLIK HAKKI

Dünya Sağlık Örgütü ve Sosyal Haklar

Prof. Dr. Necati Dedeoğlu, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sosyalizm ve Sağlık Hakkı: Küba’nın Başarıları

Doç.Dr. İlker Belek, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sağlık Hakkı, İlaç Arzı ve Eczaneler

Tamer Dönmez, Eczacı

Fikri Mülkiyet Hakkı Kıskacında Sağlık Hakkı: TRIPs Sözleşmesi ve Temel İlaçlar

Arş.Gör. Görkem Birinci, Hacettepe Üniversitesi İİBF

 Yedinci Oturum: KÜRESELLEŞME VE SOSYAL HAKLAR

Küreselleşmenin Ekonomik Özgürlüklere Yansıması: Sosyal Hakların Daraltılması

Prof. Dr. Zehra Gönül Balkır, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Sosyal Haklar, Kriz, Kapitalizm

Prof. Dr. Dzemal Sokoloviç, Bergen Üniversitesi, Norveç

Bir İmkân Olarak Sözleşme Hukuku

Prof. Dr. Yasemin Işıktaç İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Hakların Korunmasında Yargı Kurumlarının Rolü

Yrd.Doç. Dr. Selda Çağlar, Trakya Üniversitesi İİBF

 Sekizinci Oturum: SOSYAL HAKLAR ve SİYASET ALANI

Yoksulluk, Yoksunluk, Yurttaşlık: Sosyal Hak(sızlık)ları Politik Düşünmek

Yrd.Doç. Dr. Ahmet Özalp, Hitit Üniversitesi İİBF

Varlığın Örgütlenmesi Dolayımıyla Bilginin Üretilmesi Ve Haklar: Aristoteles ve Marx’ta Siyasetin Epistemolojik Temelleri

Öğr. Gör. Ersin Vedat Elgür, Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat F.

Türkiye’de Sosyal Hakların Gerilemesi Sürecinde Düşünce Fabrikalarının Rolü: Tesev Örneği

Yrd.Doç. Dr. Özlem Tezcek, Ordu Üniversitesi Ünye İİBF

 Dokuzuncu Oturum: İŞSİZLİK VE YOKSULLUK

Türkiye Ekonomisinde İstihdam Yaratmayan Büyüme ve Sonuçları

Prof. Dr. Aziz Konukman, (Davetli Konuşmacı), Gazi Üniversitesi İİBF

İstihdam ve İşsizlik Sorununu Çözmeye Yönelik İstihdam/Gelir Garantisi Politikasının Uygulanabilirliği: Antalya Örneği

Doç.Dr. Sayım Işık (Davetli Konuşmacı ); Yrd.Doç. Dr. Mehmet Mert Akdeniz Üniversitesi İİBF

Beşeri Gelişme Perspektifinden Türkiye’de Kamu Eğitim ve Sağlık Harcamaları

Doç. Dr. M. Mustafa Erdoğdu, Marmara Üniversitesi İİBF

İngiltere’de Refah Reformlarının Ekonomi Politiği

Yrd. Doç. Dr. Hale Balseven, Akdeniz Üniversitesi İİBF

 Onuncu Oturum: SOSYAL GÜVENLİK HAKKI

Türkiye’de Muhafazakâr-Liberal Söylemin Yoksullukla Mücadele Açmazı

Yrd.Doç.Dr. Huriye Tekin Önür, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat F.

Sosyal Güvenlik Sisteminde Dönüşüm: Burjuvazinin İrade Beyanı ve Ülke Örnekleri

Yrd.Doç.Dr. Süleyman Ulutürk, Arş.Gör Kutlu Dane, Akdeniz Üniversitesi İİBF

Değişen Birikim Rejimi Bağlamında Emeklilikte Yeniden Yapılanma ve Sosyal Politikanın Dönüşümü

Denizcan Kutlu, Harb-İş Sendikası Uzmanı

Globalleşmenin Devlet-Yurttaş İlişkilerine Etkileri

Arş.Gör. Kürşat Kan, Selçuk Üniversitesi İİBF

 Onbirinci Oturum: İNSANA YAKIŞIR İŞ ve İŞ YAŞAMININ DENETİMİ

Sosyal Devletten Yeni Liberal Devlete Çalışanların Sosyal Hakları ve Devletin İşlevlerinde Değişim

İş Müfettişi Yasemin Yücesoy, İş Müfettişleri Derneği

Sosyal Hak İhlali-Yazılı Basında Tuzla Tersaneleri 

Yrd.Doç.Dr. Gözde Yirmibeşoğlu, Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi

İnsanca İş ve İş Denetimi Boyutuyla Ölçülebilirliği

İş Müfettişi Dr. Sabahattin Şen, İş Müfettişleri Derneği

Arş.Gör. Hakan Topateş, Ankara Üniversitesi SBF

Yeni Çalışma İlişkileri Bağlamında Örgütsel Yurttaşlık ve Duygusal Emek

Arş.Gör. Hakan Topateş, Arş.Gör. Aslıcan Kalfa, Ankara Üniversitesi

 Onikinci Oturum: SOSYAL HAKLAR ve TOPLUMSAL DIŞLANMA

İstihdam Güvencesi ve Grev Hakkı

Y.Doç. Dr. Mehmet Mert, Y.Doç.Dr. Ümit Seyfettinoğlu, Y.Doç.Dr. Damla Duman, Akdeniz Üniversitesi

Hayır Kurumlarında Mültecinin Yeniden İnşası: Uluslararası Sosyal Aktörden Sadakanın Nesnesine 

Yrd. Doç. Dr. Nurcan Özgür Baklacıoğlu, İstanbul Üniversitesi İİBF

Türkiye’de Kentsel Yoksullukla Mücadelede Sosyal Belediyeciliğin Rolü 

Arş.Gör.Cihan Selek Öz, Arş.Gör. Sinem Yıldırımalp, Sakarya Üniversitesi İİBF

 

 

Sempozyum Ana Sayfa

Bilim KuruluDüzenleme Kurulu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sosyalhaklar2015@gmail.com

20092010201120122013201420152016